Artikelen

Ledenbijeenkomst Helmond-Deurne 3 november 2021

Ledenbijeenkomst in Helmond en Deurne

Op 3 november 2021 bracht de VOP een bezoek aan Helmond en Deurne, de Peel. Een bezoek dat werd gefaciliteerd door de burgemeesters Elly Blanksma en Greet Buter en door verschillende organisaties. Centraal stond de ontwikkeling van landbouw en natuur in het gebied. Maar als eerste aandachtspunt was er een presentatie van Lightyear, de zonnewagen, waarvan de ontwikkeling in Helmond plaats vindt.

Presentatie Tom Cobbenhagen van Lightyear

Het begin van de ontwikkeling begint op de TU Eindhoven in 2013 in vervolg op het succes van het behalen van viermaal het kampioenschap van de race Adelaïde – Darwin met een auto, die via zonne-energie wordt aangedreven. Doel is een door zonne-energie aangedreven personenwagen in concurrentie met de elektrisch aangedreven auto. Binnen enkele jaren kan de nu nog torenhoge prijs naar beneden. Het is een geheel nieuw concept van de auto met als sleutelwoord efficiëntie. Die geldt de veel lichtere batterijen met gelijkwaardige output als de in omloop zijnde batterijen, de aerodynamica, die samen met het gebruik van specifieke materialen, eveneens tot een lichtere auto leiden, het energieverbruik, dat zowel door de zonne-energie als door de lichtere constructie aanzienlijk wordt teruggebracht en een efficiëntere motor, die zich direct binnen het autowiel bevindt. Bovendien heeft men geen last van laadpalen, zoals bij elektrische auto’s. De oplading geschiedt via het stopcontact. Het bereik van een opgeladen motor is 725 km per uur, er komt aan zonne-energie 70 km per dag bij. Voorbereiding op weg naar daadwerkelijke productie van 2022 in Finland zijn in volle gang.

Foto Interieur Zonnewagen

Prototype Zonnewagen voor Kasteel Helmond

Presentatie Ate Oostra, oud plv PV EU, oud DG Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In zijn betoog onder de titel Stikstof, tussen biodiversiteit, klimaat en economie, dat ook werd gelardeerd door een reeks overzichten en cijfermatige vergelijkingen, ging Ate Oostra uitvoerig in op de vele aspecten, die van binnen de sector zelf en van buitenaf op de intensieve veehouderij in Nederland afkomen. Juist de veelheid aan factoren leidt tot de complexiteit van de situatie, die snelle besluitvorming blokkeert.  De afgelopen eeuw is de ruimte van Nederland aan grootscheepse veranderingen onderhevig geweest: een aanzienlijke stijging van de bevolking, toegenomen – met elkaar weerstrevende - ruimteclaims van vele kanten, (technologisch gedreven) intensivering van het landbouwgebeuren met de nodige toename van stikstofoxide, fijnstof, nitraat, en ammoniak in de grond en de lucht. De landbouw was in 2018 goed voor 46% van de stikstofdepositie. Daarnaast niet minder zwaarwegende perikelen rond de grondwaterstand: landbouw wil een lagere waterstand, terwijl die voor concurrerende natuurbelangen omhoog moet. We zien parallel hieraan bodemverlaging en verzilting. Allemaal lange-termijnontwikkelingen. Een even zwaarwegende factor zijn de effecten van Europese kaders, met name de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, 1979, resp. 1992 en Natura 2000, gericht op de biodiversiteit. Een aantal elementen is uitgewerkt in wetten betreffende Natuurgebieden en Natuurbescherming van 2011 en 2017. Over de hele problematiek is in rechtszalen nogal wat te doen geweest. De meest spraakmakende recente uitspraak is die van de Raad van State inzake stikstofuitstoot, die zoals we weten, een blokkade legden op tal van economische activiteiten. Daar kwam de rechterlijke uitspraak inzake Urgenda over de noodzaak van verduurzaming door economische actoren nog bovenop. De recente juridificering van dit hele domein leidde ook tot meer politisering met tractortochten naar het Malieveld en andere in het oog lopende acties als resultaat. Inmiddels zich dient ook een oplossingsrichting aan, waaronder uitkoop piekbelasters, verduurzaming stallen, en omschakeling en bevordering van de kringloop. Dit alles moet worden ingekaderd in het Nederlandse beleid ten aanzien van de Green Deal, onderdeel Farm to Fork. De parameters geven een helder richtsnoer. Oostra rondt af met een pregnant program van urgente aandachtspunten voor beleidsmakers en betrokken partijen met betrekking tot wat er moet gebeuren. De agenda is overvol.

KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE

Na de lunch verplaatste onze groep zich per bus van Helmond naar Natuurpoort de Peel in Deurne voor toelichting ter plekke door vertegenwoordigers van organisaties, die nauw betrokken zijn bij verbetering van de grond- en luchtcondities van het natuurgebied De Peel. De tocht leidde ons langs een groot aantal grootschalige veehouderbedrijven, die de leden zeer inzichtelijk de aard en de complexiteit van de ontstane situatie voor ogen stelde

Presentaties van Wim van Opbergen, voorzitter Werkgroep Behoud De Peel, Ernst de Groot, portefeuillehouder Peelvenen bij Waterschap Aa en Maas en Lieke Verhoeven, Boswachter Pelen bij Staatsbosbeheer

De Werkgroep Behoud de Peel is al actief vanaf 1980, sinds de Peel beschermd gebied werd. Alle percelen bijeen gaat het om ca 6000 ha. Toen al speelden problemen met de stikstof. Sinds 1981 zijn er duizenden bezwaren ingediend tegen meer emissie. In 75% van de gevallen kreeg men gelijk, maar keer op keer heeft de overheid het probleem zelf voor zich uitgeschoven. Inmiddels neemt de intensiteit van de landbouw toe, terwijl klimatologische effecten nog extra tol vragen. De actie de Werkgroep blijft gericht op snelle en forse daling van de stikstofdepositie en het bevorderen van een stabiele waterstand, die als gevolg van verdroging geheel uit balans is geraakt. In essentie gaat het om weer vernatting te krijgen samen met een arme grond ten opzichte van de situatie van nu, namelijk verdroging en rijke grond, zie onder meer de illustratieve slides 18 en 19. Beide majeure vraagstukken hebben elkaar versterkende effecten. Gebiedsgerichte aanpak stikstof en terugdringing van de verdroging moeten hand in hand gaan.

Het Waterschap Aa en Maas, waarin alle regionale belangen zijn vertegenwoordigd, probeert de waterhuishouding in die richting aan te passen. Veel slides laten duidelijk zien dat het hier om een majeure operatie gaat. We hebben een hele lange periode van ontwatering achter ons, die heeft geleid tot vergrassing van het hoogveen. Dit speelt al veertig jaar. Nu trekt eindelijk ook landbouw aan de bel. De verdroogde zandgronden met een patroon van diepe sloten, die in de zomer droogvallen en het klimaat vereisen een geheel nieuwe ruimtelijk aanpak, zodat het herstel van het hoogveen definitief wordt verzekerd. De verdroging, gevoegd bij de schadelijke effecten van stikstof (verzuring), leidt immers tot een vegetatie, die haaks staat op de noodzakelijke biodiversiteit (grond, planten, bloemen, insecten). Het water moet weer worden vastgehouden, wat men poogt via ruimtelijke compartimentering. Immers, hoe droger het land, ook nóg meer nefaste invloed van de stikstof, een vicieuze cirkel. In dit nieuwe ecosysteem worden ook agrarische bedrijven intact gehouden en geoptimaliseerd.

Staatsbosbeheer werkt met dezelfde oogmerken. De drie Pelen, Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, d.i. samen 5000 ha, zijn samen aangewezen voor Natura 2000. Het gebied valt in zijn geheel onder het Programma Natuurherstel, dat moet leiden tot duurzaam systeemherstel, robuustere systemen en verbinding tussen de gebieden. Zo worden via planvorming tot 2030 vegetatiebeheer, inrichting en hydrologisch herstel en het aanvullen van mineralen verzekerd.

De diverse natuurorganisaties net zo goed als de agrariërs in de regio dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen rol. De overheid moet de processen faciliteren zowel voor natuurbehoud als voor de landbouw. De overheid betekent vanwege de zeer hoge kosten allereerst het rijk, maar ook de provincie. Sanering gaat miljarden kosten, als je kijkt naar een aanstaand opkoopprogramma van landbouwgrond (uitkoop van boeren), dat gepaard moet gaan met het herstel van uitgebalanceerde biodiversiteit. Deze laatste vereist geheel nieuw watermanagement en bewerking van het landoppervlak. Een wenkend perspectief voor een aantal betrokkenen is de ontwikkeling van een nieuw productiestelsel.

KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE


Afghanistan: Omslagpunt na een ongelukkig slotakkoord
23dec

Afghanistan: Omslagpunt na een ongelukkig slotakkoord

  • Nestor

Dat de Verenigde Staten op een moment zouden besluiten de 20-jarige Afghanistanoperatie te beëindigen was te verwachten. De manier...

Leven na het parlement: Lenny Geluk-Poortvliet
08okt

Leven na het parlement: Lenny Geluk-Poortvliet

Leven voor, in en na het parlement                                      door Mieke van der Burg Wat doen Parlementariërs na hun vertrek...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen