Overledenen

Franciska Ravestein

Op 71-jarige leeftijd is op 7 januari 2024 VOP-lid Francisca Ravestein overleden. Zij was voor de VOP actief in de commissie Rechtspositie. Francisca Ravestein kende een lange politieke carrière die begon in 1988 in Rotterdam. Daar was zij voor D66 gemeenteraadslid en vervolgens fractievoorzitter. Zij werd in 1998 gekozen in de Tweede Kamer en hield zich vooral bezig met ruimtelijke ordening en monumentenzorg. Ze was tevens lid van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude, maar daarin kon ze haar werk niet afmaken omdat ze in 2002 niet werd herkozen in de Tweede Kamer. Nadien was zij korte tijd wethouder in Renkum en vervolgens burgemeester in Beverwijk (2007-2008), Opsterland (2008-2014) en Pijnacker-Nootdorp (2014-2022). Buiten de politiek is ze voorzitter geweest van de Nederlandse Basketball Bond en bestuurslid van de International Wheelchair Basketball Federation. Vanwege ziekte ging zij in 2022 vervroegd met pensioen. Na haar pensioen bleef zij samen met haar vriendin in Pijnacker te wonen. Ze was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drager van de Wolfert van Borselenpenning van de gemeente Rotterdam.

Doeke Eisma

Op 29 december 2023 overleed VOP-bestuurslid Doeke Eisma op 84-jarige leeftijd. Hij was reeds lang lid van de VOP en actief bestuurslid sinds 2016. Tijdens zijn druk bezochte uitvaart in Den Haag waren bestuursleden van de VOP aanwezig en is namens de vereniging een bloemstuk verzorgd. Hij was voor D66 Eerste Kamerlid (1971-1977), Europarlementariër (1981-1984 en 1994-1999) en Tweede Kamerlid (1986-1994). In de Eerste Kamer was hij drie jaar fractievoorzitter. Doeke Eisma werkte eerst als socioloog en had later diverse ambtelijke functies. Zijn grote belangstelling had hij voor milieuvraagstukken. Als Tweede Kamerlid voerde hij het woord over buitenlandse zaken en Europese zaken. Zo sprak hij bij de behandeling van het Verdrag van Maastricht. Na zijn politieke loopbaan was Doeke Eismalobbyist in Brussel voor onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Natuur en Milieu . Ook was hijvoorzitter van de Waddenvereniging.

Tijdens de uitvaart herdacht zijn partijgenoot en VOP-lid Laurens Jan Brinkhorst in een toespraak Doeke Eisma. Als herinnering aan Doeke zijn die woorden via deze link lezen.

Dick Tommel

VOP-lid en oud-lid van de Tweede Kamer Dick Tommel is op 13 december 2023 in Utrecht overleden. Hij is 81 jaar geworden. Politiek actief was hij van 1981-1998. In de Tweede Kamer vertegenwoordigde hij D66. Zijn portefeuilles waren milieubeleid, ontwikkelingssamenwerking, energie en landbouw en hij was ook enige tijd financieel woordvoerder. In het eerste kabinet-Kok werd hij staatssecretaris van Volkshuisvesting. Gedurende zijn ambtsperiode voltooide hij de door zijn voorganger Heerma begonnen herzieningsoperatie op het gebied van de financiering van de woningbouw. Van huis uit was hij scheikundige, een fervent schaker en ook voorzitter van de schaakbond.

Tjerk Westerterp

Op 92-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Ulvenhout Tjerk Westerterp overleden. Hij
was van 1963-1978 Tweede Kamerlid en daarvoor lid van het Europees Parlement voor
de KVP. In het kabinet-Den Uyl bekleedde hij de positie van minister van Verkeer en
Waterstaat en in het kabinet-Biesheuvel staatssecretaris voor Europese zaken. De heer
Westerterp is in de landelijke pers uitgebreid herdacht.

Cobi Schoondergang-Horikx
Oud-senator Cobi Schoondergang-Horikx (GroenLinks) is op 26 september jl.
overleden. Zij was van 1995 tot 2003 lid van de Eerste Kamer, waar ze hoofdzakelijk
het woord voerde over onderwijs en economische zaken. Ze stemde een aantal keer
tegen de lijn van haar fractie in.

Olga Scheltema-de Nie

Op 13 september jl. is op 84-jarige leeftijd VOP-lid Olga Scheltema-de Nie overleden. Zij was in de periode 1989-2002 Tweede Kamerlid voor D66. In de
Kamer voerde zij het woord over staatsrechtelijke vraagstukken, ambtenarenzaken, politie, de Bijstandswet en Europese zaken. Ook was zij lid van het Presidium van de Kamer. Ze stond bekend als een groot pleitbezorger van bestuurlijke vernieuwing. Voor haar loopbaan als politica was zij wetenschapper op het gebied van staats- en administratief recht in Leiden en later ambtenaar op Binnenlandse Zaken. Ook was zij raadslid in Leidschendam en Haren (Groningen). Bij de VOP was zij geruime tijd actief als lid van de commissie Rechtspositie. Daar was zij tevens vier jaar wethouder. Voor een in memoriam geschreven door Thom de Graaf zie deze link.

Theo Meijer

Theo Meijer, VOP-lid en voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA, is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1996 en 2003 parlementslid. Meijer verkreeg landelijke bekendheid als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie-Bijlmerramp i. In 1998-1999 vond deze parlementaire enquête plaats. Na de parlementaire enquête was hij voorzitter van de vaste Kamercommissies voor Milieubeheer en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Na zijn Kamerlidmaatschap werd hij voorzitter van de Productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn.

Mathilde van den Brink

In haar woonplaats Utrecht is Mathilde van den Brink op 82-jarige leeftijd overleden. Zij was VOP-lid en van 1989 tot 1994 lid van het Europees Parlement namens de PvdA. De bestuurlijke loopbaan van Mathilde Van den Brink was lang en gevarieerd. Zij was burgemeester in Gieten en Uitgeest, onder meer voorzitter van de Raad voor Jeugdbeleid en waarneemster bij verkiezingen in Kosovo en Afghanistan.

Harry Notenboom

Harry Notenboom is in Venlo is op 96-jarige leeftijd overleden. Hij behoorde in de jaren zestig tot de meest invloedrijke Kamerleden. Zijn naam zal altijd verbonden blijven met ‘de nacht van Schmelzer’. Notenboom steunde in 1966 als financieel woordvoerder van de 50-koppige KVP-fractie niet de begroting van het kabinet Cals, waardoor het kabinet Cals ten val kwam. Hij was van 1963 tot 1979 Tweede Kamerlid en daarna vijf jaar lid van het Europees Parlement. Na zijn politieke loopbaan promoveerde hij en was hij bijzonder hoogleraar in Eindhoven.

Henk Tiesinga

Oud-senator Henk Tiesinga op 74-jarige leeftijd overleden. Henk Tiesinga was van 3 november 2009 tot 7 juni 2011 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. In de senaat hield hij zich onder meer bezig met waterbeheer en natuurbeleid.

Joop van den Berg

Op 82-jarige leeftijd is VOP-lid en voormalig PvdA-Tweede Kamerlid Joop van den Berg op 4 mei 2023 overleden. Hij was van 1988 tot in mei 1994 Tweede Kamerlid namens de PvdA. Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij lokaal en regionaal bestuurlijk zeer actief. Hij was van 1987 tot 1988 en van 1970 tot 1974 Statenlid in Friesland Ook maakte hij deel uit van de gemeenteraden van Utingeradeel en Boarnsterhim. Als Kamerlid voerde Joop van den Berg het woord over defensie, midden- en kleinbedrijf en natuurbeheer.

Ria Jaarsma

Op 23 februari 2023 is overleden Ria Jaarsma. Zij werd 80 jaar. Ria Jaarsma is 20 jaar lid geweest van de Eerste Kamer voor de PvdA, waarvan 1 jaar als fractievoorzitter. Zij was hoofdzakelijk actief op de beleidsterreinen onderwijs en sociale zaken.

Adri Duijvestein

Voormalig PvdA-politicus en VOP-lid Adri Duivesteijn is op 17 maart 2023 op 72-jarige leeftijd overleden Hij was van 1994 tot 2006 lid van de Tweede Kamer en in de periode 2013 tot 2015 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Voor die tijd was hij wethouder van Den Haag en na zijn vertrek uit de Tweede Kamer nogmaals wethouder, maar toen van Almere. Zijn verbondenheid met het openbaar bestuur en daar het verschil maken voor mensen die niet gemakkelijk eigen keuzes kunnen maken waren onmiskenbaar. Veel leden van onze vereniging hebben hem meegemaakt in de vele jaren dat hij deel uitmaakte van het parlement. Wij hebben hem leren kennen als een betrokken, authentieke en sympathieke collega, al waren er voor sommigen ook momenten van pittige confrontatie. In de Nestor die binnenkort verschijnt, is een uitgebreid In Memoriam van Adrie Duijvestein opgenomen.

Pieter ter Veer
In Heemstede is op 11 december jongstleden VOP-lid en oud-Tweede Kamerlid (D66) Pieter ter Veer overleden. Ter Veer was lid van de Tweede Kamer van 1981-1982 en van 1989-2002. Voor zijn Kamerlidmaatschap was Ter Veer melkveehouder. Daarom was hij onder meer woordvoerder op het gebied van landbouwbeleid. Vanwege zijn praktijkkennis was hij een gewaardeerd Kamerlid op dit gebied. Ook was hij defensiewoordvoerder en voorzitter van de commissie voor Europese zaken.

Peter Ester
Peter Ester (1953-2022) was voor de ChristenUnie van 7 juni 2011 tot zijn
overlijden op 11 december 2022 Eerste Kamerlid. Hij voerde het woord over
sociale zaken en werkgelegenheid, financiën en Koninkrijksrelaties. Naast zijn
Kamerlidmaatschap was lector arbeidsmarktvraagstukken en innovatief
ondernemerschap aan de Hogeschool Rotterdam. Ook was hij hoogleraar
sociologie in Tilburg, directeur van onderzoeksinstituten, gasthoogleraar in de
VS en plaatsvervangend kroonlid van de SER.

Constant van Waterschoot
Op 26 november 2022 is op 82-jarige leeftijd in Oostburg (Zeeland) Constant
van Waterschoot overleden. Hij zat in de Eerste Kamer voor de PPR van 1974-
1981. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap voerde hij het woord over onderwijs,
verkeer, volkshuisvesting, milieu, landbouw en visserij. Hij was leraar Frans
voordat hij in de Eerste Kamer werd gekozen. Na zijn Kamerlidmaatschap was
hij actief in de provinciale Zeeuwse politiek.

Marten Burkens
Op 1 november 2022 overleed Marten Burkens. Hij was vier jaar
justitiewoordvoerder van de VVD in de Eerste Kamer. Dat was van 1983-1987.
Hij was ook hoogleraar staats- en administratief recht in Rotterdam en Utrecht.
Marten Burkens is 87 jaar oud geworden.

Meinie Epema- Brugman
VOP-lid en oud-Tweede Kamerlid Meiny Epema-Brugman is overleden. Zij was
van 1970 t/m 1982 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en later onder
meer kroonlid van de SER. Daarnaast was zij actief via een groot aantal
commissariaten en talrijke voorzitterschappen van energie- en
milieuorganisaties. Als voorvechtster van vrouwenemancipatie had zij de
opvatting dat "vrouwen moeten zorgen dat ze terecht komen in de machtscentra
waar de beslissingen worden genomen", hetgeen zij zelf dan ook heeft
waargemaakt; zij was een van de invloedrijkste vrouwen in de top van het
Nederlandse bedrijfsleven. Meiny Epema-Brugman is 91 jaar geworden.

John Lilipaly
Op 22 oktober 2022 is in Middelburg op 79-jarige leeftijd John Lilipaly
overleden. Hij was PvdA-Kamerlid in de Tweede Kamer van 1986-1998. De
PvdA-politicus was de eerste parlementariër van Molukse afkomst.
Hij hield zich als woordvoerder bezig met minderhedenbeleid, natte waterstaat
en sport. Ook was hij vijf jaar voorzitter van de vaste Kamercommissie voor het
minderhedenbeleid.
Lilipaly kwam uit het onderwijs en werd later ambtenaar op het ministerie van
Onderwijs, waar hij onder meer inspecteur was voor onderwijs in eigen cultuur
en taal. Daarnaast was hij vicevoorzitter van het landelijk inspraakorgaan
welzijn en Molukkers en na zijn Kamerlidmaatschap voorzitter van het
Nationaal Park Oosterschelde.

Leonie Sasiaz
Léonie Sasiaz is op 65-jarige leeftijd overleden. Ze was Tweede Kamerlid
namens 50PLUS tussen 2017 en 2021.Eerder was zij vooral bekend als oud-
presentatrice van verschillende televisie- en radioprogramma's. Die carrière
begon in 1980. Ze werkte onder meer bij de AVRO, de TROS en omroep MAX. In
2006 ging zij de gemeentepolitiek in voor lokale partijen in Hilversum. In 2017
trad zij toe tot de Tweede Kamer voor 50plus.Zij kreeg 51.000
voorkeurstemmen. In 2018 werd haar lidmaatschap onderbroken door
ziekteverlof. Toen ze weer terugkwam, hield ze zich onder meer bezig met
preventieve gezondheidszorg.

Jan Sonneveld
Op 2 augustus 2022 is VOP-lid ir. Jan Sonneveld overleden op 89-jarige leeftijd.
Hij was van 1989 tot 1999 voor het CDA lid van het Europees Parlement. Zijn
loopbaan, te beginnen met zijn studie in Wageningen, vervolgens zijn ambtelijke
loopbaan in Den Haag en in de buitenlandse dienst, en vervolgens als afsluiting
zijn tien jaar in het Europees Parlement, stond geheel in het teken van
landbouwbeleid.
 
Ton Frinking
Op 91-jarige leeftijd is op 3 augustus 2022 VOP-lid Ton Frinking overleden. Hij
was van 1977 tot 1993 lid van de Tweede Kamer, als lid van de CDA-fractie.
Zijn loopbaan stond in het teken van defensie, ook in zijn Kamerlidmaatschap.
Vooral de hoog oplopende discussie over de plaatsing van kruisraketten vergde
zorgvuldig manoeuvreren, iets wat hem goed afging. In het derde kabinet
Lubbers was hij staatssecretaris van Defensie.
 
Edo Spier
Oud-senator Edo Spier is op 6 september op 96-jarige leeftijd overleden. Hij zat
van 1991 tot 1995 voor D66 in de Eerste Kamer. Hij was woordvoerder op het
gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.
 
Henk Pröpper
Op 90-jarige leeftijd is in zijn woonplaats Beneden-Leeuwen Henk Pröpper
overleden. Hij maakte deel uit van de CDA-fractie in de Eerste Kamer van 1988
tot 1995 en was daarvan enige tijd secretaris.
 
Bram Peper
Hoewel geen oud-parlementariër, willen we hier het overlijden van Bram Peper
memoreren op 20 augustus 2022, op 82-jarige leeftijd. Zijn loopbaan heeft in de
artikelen die na zijn overlijden verschenen veel aandacht getrokken.
Parlement.com beschrijft hem als een uitgesproken politicus die zijn mening
niet onder stoelen of banken stak, en vaak een podium vond of werd geboden
om die ook uit te dragen. Hiermee oogstte hij lof bij voor- en tegenstanders en
een deel van de bevolking, maar hij maakte hiermee ook de nodige politieke
vijanden. Hij was burgemeester van Rotterdam en minister van Binnenlandse
zaken en Koninkrijksrelaties namens de PvdA.

Hubert Fermina
D66-Tweede Kamerlid en VOP-lid Hubert Fermina is op 21 mei 2022 overleden.
Hij was Tweede Kamerlid van 1994 tot 1998 en voerde het woord over welzijn,
minderhedenbeleid en Antilliaanse zaken. Eerder was hij wethouder in
Dordrecht en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij stond niet graag
in de schijnwerpers en viel op door zijn veelvuldige ontmoetingen en
werkbezoeken in het land. Hij hield niet van te publiciteitsgerichte collega's. Na
zijn eerste termijn werd hij op een onverkiesbare plek op de lijst geplaatst,
zodat zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer geen vervolg kreeg. Na zijn
vertrek uit de Tweede Kamer was hij directeur van het Landelijk Bureau ter
bestrijding van rassendiscriminatie en vertrouwenspersoon bij de Penitentiaire
Inrichting in Lelystad. Hubert Fermina werd 74 jaar.
 
Ed Berg
Op 1 juli is oud-PvdA-Tweede Kamerlid Ed Berg op 89-jarige leeftijd overleden.
Hij zat van 1966-1971 in de Tweede Kamer en was onder meer financieel
woordvoerder. Na die periode was hij directeur en hoofddirecteur van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij was  vervolgens vanaf 1988 14 jaar
lid van de Raad van State.

Marian van der Meer
In Amsterdam is op 85-jarige leeftijd VOP-lid en oud-senator Marian van der
Meer overleden. Zij maakte deel uit van de Eerste Kamer voor de PvdA van 1983
tot en met 1995. Daar was zij vooral actief op de beleidsterreinen mediazaken,
justitie en welzijn. Vaak nam zij daarbij een ander standpunt in dan de
meerderheid van haar fractie. In de PvdA was zij actief als partijraadslid en
congresvoorzitter. Naast het Kamerlidmaatschap had zij vele bestuurs- en
adviesfuncties op het gebied van volksgezondheid, justitie, emancipatie, cultuur
en welzijn.

Mohamed Rabbae
Op 81-jarige leeftijd is Mohamed Rabbae overleden. Van de Tweede Kamer was
hij acht jaar lid voor GroenLinks. Hij was samen met Ina Brouwer ook
lijsttrekker in 1994, samen met Ina Brouwer, duolijsttrekker bij de Tweede
Kamerverkiezingen.
Mohamed Rabbae is in Marokko geboren. In Nederland werd hij actief in
Nederland in organisaties voor buitenlandse werknemers. Ook de
burgerrechten in zijn geboorteland hadden voortdurend zijn aandacht. Zijn
portefeuilles in de Tweede Kamer waren onder meer onderwijs, justitie en
Economische Zaken. Ook maakte hij deel uit van de parlementaire
enquêtecommissie opsporingsmethoden (IRT). Na zijn Kamerlidmaatschap was
hij enige tijd wethouder in Leiden.

Bouke Beumer
Op 10 april is op 87-jarige leeftijd VOP-lid Bouke Beumer overleden. Zijn politieke loopbaan omspande bijna twintig jaar. Hij was Tweede Kamerlid voor de ARP en het CDA (1975-1979) en daarna als lid van het Europees Parlement (1979-1994). Gedurende een deel van zijn Tweede Kamerlidmaatschap stond hij bekend als één van de ‘loyalisten’, die kritisch waren over de samenwerking met de VVD en zich bijvoorbeeld keerden tegen plaatsing van kernwapens in Nederland. Beumer was ook burgemeester in het Groningse Midwolda en daarnaast vijf jaar lid van Provinciale Staten van Groningen. In 1975 werd hij financieel-economisch woordvoerder in de Tweede Kamer en in 1979 lijsttrekker van het CDA bij de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement. In 1984 was hij dat opnieuw.

David Luteijn
VVD-lid David Luteijn is op 78-jarige leeftijd in Oostburg overleden. Hij was acht jaar fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer (1987-1995) en later ruim een half jaar waarnemend commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Luteijn is in Zeeland geboren en was eigenaar van een akkerbouwbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen en een vooraanstaand landbouwbestuurder. Eerste Kamerlid werd hij In 1983. Hij was betrokken bij de breuk in het kabinet-Lubbers II in 1989 over het reiskostenforfait. De heer Luteijn had vele functies en commissariaten in het bedrijfsleven en was later directeur van energiebedrijf "Delta”.

Piet Bukman

Op 16 maart 2022 is VOP-lid Piet Bukman (CDA) op 88-jarige leeftijd overleden. Piet Bukman was afkomstig uit een tuindersgezin en maakte
carrière in de Christelijke Land- en Tuinbouwbond. In 1980 was hij de eerste voorzitter van het CDA na de fusie van KVP, ARP en CHU. Als voorzitter trad
hij soms stevig op, om weerstand te bieden aan hen die aan de afzonderlijke fusiepartijen vasthielden. In interviews noemde hij zichzelf wel de sergeant-majoor van het CDA. In de periode 1980-1998 was hij Eerste Kamerlid, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris van Economische Zaken (buitenlandse handel), minister van Landbouw en Tweede Kamerlid.
In die laatste hoedanigheid was hij van 1996 tot 1998 voorzitter van de Tweede Kamer.

Clemens Cornielje
Op 63-jarige leeftijd is VOP-lid Clemens Cornielje overleden. Hij was voor de
VVD Tweede Kamerlid in de periode 1994-2005 en daarna bijna veertien jaar
Commissaris van de Koning(in) in Gelderland. Hij was al geruime tijd ziek,
ook tijdens zijn periode als CvdK. Clemens Cornielje was enige jaren
voorlichter van de Tweede Kamerfractie en werd als Kamerlid
onderwijswoordvoerder. Ook voerde hij het woord over veiligheid en justitie.
In de periode 1998-2002 was hij vicefractievoorzitter en verder was hij
voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Klaas Tuinstra

In Sint-Annaparochie is op 76-jarige leeftijd VOP-lid Klaas Tuinstra
overleden. Tuinstra was in de periode 1986-1994 lid van de Tweede Kamer
voor het CDA.
Vanaf 1986 hield hij zich in de Tweede Kamer vooral bezig met inkomens,
pensioenwetgeving, onderwijs en volksgezondheid.

Martha Vonk

Op 78-jarige leeftijd is op 11 maart jl. Martha Vonk overleden. Zij was vier
jaar Eerste Kamerlid voor de PvdA (1977-1981), met binnenlandse zaken en
maatschappelijk werk in haar portefeuille. In de PvdA was zij actief als
gewestelijk secretaris in Noord-Holland en Gelderland.

Gert Schutte

Op 82-jarige leeftijd is oud- Tweede Kamerlid en VOP-lid Gert Schutte overleden. Hij zat gedurende twintig jaar namens het GPV in de Kamer. Hij stond ook wel bekend als het staatsrechtelijke geweten van de Kamer, maar aan die titel had hij een hekel. Hij zei daarover: ,,Een geweten moet kunnen knagen, onrust teweegbrengen. Als het om die gewetensfunctie gaat, heeft élk Kamerlid de plicht het de regering moeilijk te maken."

Gert Schutte werd geboren in Nieuwpoort in de Alblasserwaard in een kruideniersgezin. Daar begon ook zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. Via de gemeenteraad en de Staten van Utrecht  werd hij in 1981  politiek leider van het GPV. Hij was zes keer lijsttrekker.

Schutte was een politiek allrounder, met een voorkeur voor binnenlands bestuur en constitutionele zaken. Zo bracht hij met anderen een wijziging van de Enquêtewet tot stand.

Na zijn politieke loopbaan was hij  twaalf jaar lid van de Kiesraad en leidde hij onderzoek naar een fraudezaak in het hoger onderwijs.

Joop Worrell

Joop Worrell, oud-voorzitter van onze vereniging, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij zat vijftien jaar in de Tweede Kamer als lid van de PvdA-fractie. Het meest bekend werd hij door zijn grote inzet voor de belangen van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Hij hield zich ook bezig met sport, welzijn en onderwijs en was mede-initiatiefnemer van de Wet jeugdhulpverlening en de Kaderwet Volwasseneneducatie.

In het Nestornummer van september 2021 staat een interview met Joop Worrell. Dit interview is ook te vinden op deze site van de VOP via deze link.

Ed van Thijn

Op 87-jarige leeftijd is VOP-lid Ed van Thijn overleden.

Ed van Thijn is geboren op 16 augustus 1934 in Amsterdam. Als joodse jongen overleefde hij de bezetting. Dat inspireerde hem zijn hele leven om zich sterk te maken voor mensenrechten.

Ed van Thijn werkte in het begin van zijn carrière als medewerker van het wetenschappelijk instituut van de PvdA. Na raadslidmaatschap in Amsterdam werd hij in 1967 gekozen tot Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was fractievoorzitter tijdens het kabinet-Den Uyl en na de grote verkiezingsoverwinning van die partij in 1977 was hij onderhandelaar in de daaropvolgende formatie. Die formatie eindigde uiteindelijk in een kabinet CDA-VVD. In 1981 en 1994 werd hij minister van Binnenlandse Zaken, de tweede keer na het overlijden van minister Ien Dales.

In de periode 1983-1994 was hij een populaire burgemeester van Amsterdam. Ed van Thijn was lid van de Eerste Kamer van 1999 tot 2007. Daar was hij onder meer betrokken bij het niet doorgaan van het voorstel voor de gekozen burgemeester.

Voor uitgebreide biografische gegevens, klik op deze link.

Bas van der Vlies

Bas van der Vlies, oud-partijleider en fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, is overleden op 79-jarige leeftijd. Hij zat van 1981 tot en
met 2010 in de Tweede Kamer. Dat maakte hem een van de  langstzittende Kamerleden. Hij was politiek voorman van de SGP, en verwierf als nestor van de Tweede Kamer groot moreel gezag doordat hij zich ontwikkelde - ondanks de relatief geïsoleerde positie van zijn partij -  tot het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. Hij studeerde weg- en waterbouw, was werkzaam in het onderwijs en kwam in 1981, na ruim acht jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. Vanaf 1986 was hij fractievoorzitter en partijleider toen hij Henk van Rossum opvolgde. Van der Vlies gold vanaf 1986 als boegbeeld van de SGP. Hij was de eerste SGP-leider die met enige regelmaat op tv verscheen.

Elida Tuinstra

Op 90-jarige leeftijd is VOP-lid Elida Tuinstra overleden. Zij was van 1977-1986 Tweede Kamerlid voor D66 van 1991-1999 Eerste Kamerlid voor die partij.
Elida (Wessel-)Tuinstra vervulde een grote rol in de debatten over abortus en euthanasie in de jaren zeventig en tachtig. Zij diende daarover initiatiefwetsvoorstellen in. Andere onderwerpen waar zij bijdragen over leverde waren justitie, volksgezondheid, binnenlands bestuur, media en emancipatiebeleid.
Zij was voor haar Kamerlidmaatschap Statenlid in Zuid-Holland, ambtenaar op het ministerie van Onderwijs en docent in het hoger beroepsonderwijs. Zij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Pieter Beelaerts van Blokland

Op 22 september 2021 overleed VOP-lid jhr. drs. Pieter Beelaerts van Blokland. Hij was lid van de Tweede Kamer van 10 juni 1981 tot 9 september 1981 voor het CDA. Pieter Beelaerts van Blokland heeft een lange bestuurlijke carrière gehad voor en na zijn Kamerlidmaatschap. Hij was onder meer minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Van Agt I en later commissaris van de Koningin in Utrecht. Tijdens zijn ministerschap kregen de plannen voor groeisteden vorm. Ook voerde hij samen met minister De Ruiter een voorkeursrecht in voor gemeenten bij grondaankoop. Hij was oorspronkelijk afkomstig uit de CHU en maakte vooral carrière als burgemeester. Hij begon die loopbaan in het Zeeuwse Wolphaartsdijk en vervulde later posten in Vianen en Amstelveen. Na zijn ministerschap was hij burgemeester van Apeldoorn en later nog waarnemer in Hengelo (Ov.). Hij bereikte de leeftijd van 88 jaar.

Norbert Klein

VOP-lid en voormalig Tweede Kamerlid Norbert Klein is op 65-jarige leeftijd overleden. Van 2012 tot 2017 was hij Tweede Kamerlid. Hij begon als fractielid van 50Plus en vanaf 28 mei 2014 als onafhankelijk Kamerlid namens de fractie lid-Klein (aanvankelijk 50Plus/Klein). In de Kamer diende Norbert Klein initiatiefwetsvoorstellen in over het afschaffen van kieskringen en over de flexibilisering van het ouderdomspensioen. Daarnaast bracht hij een initiatiefnota uit over een onvoorwaardelijk basisinkomen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 deed hij mee als lijsttrekker van de Vrijzinnige Partij. Deze partij haalde echter geen zetels. Datzelfde gold voor Vrij en Sociaal Nederland (VSN) waarbij hij voor de Kamerverkiezingen van maart 2021 op de lijst stond. Voor zijn tijd in de Kamer was Norbert Klein gemeenteraadslid en zat hij voor de VVD in de Provinciale Staten van Gelderland.

Aarnout Loudon

Jhr. Mr. A.A. (Aarnout) Loudon is op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden in zijn woonplaats Den Haag. Loudon was van 1995 tot 1999 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hij was o.a. bestuursvoorzitter van chemieconcern Akzo Nobel en van 1996 tot 2006 voorzitter van de raad van commissarissen van de bank ABN Amro. Ook is hij bestuurder geweest bij onder meer werkgeversorganisatie VNO, olie- en gasconcern Shell, het Concertgebouw en de Vereniging Rembrandt.

Marie-Louise Bemelmans-Videc

Op 74-jarige leeftijd is Marie-Louise Bemelmans-Videc overleden. Zij was van 8 juni 1999 tot 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Zij was onder andere woordvoerster binnenlandse zaken en sprak over Europese samenwerking Voor haar periode in de Eerste Kamer werkte Marie Louise Bemelmans-Videc als adviseur voor de Algemene Rekenkamer. Deze functie combineerde zij met haar hoogleraarschap bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Joris Schouten

Op 3 juli 2021 is Joris Schouten overleden op 94-jarige leeftijd. Hij was negen jaar Eerste Kamerlid voor het CDA en kreeg bekendheid als bestuurder van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond en van zijn radiopraatjes voor de KRO. Hij hield zich vooral met landbouw bezig en daarnaast voerde hij geregeld het woord over waterstaat en Koninkrijksaangelegenheden.

Eric Balemans

Op 2 juli 2021 is op 59-jarige leeftijd Eric Balemans overleden. Hij was twee periodes (1998-2002 en 2003-2006) Tweede Kamerlid voor de VVD. Daarna was hij Statenlid in Utrecht, wethouder van Stichtse Vecht en sinds januari 2021 in Wijk bij Duurstede. Als Tweede Kamerlid hield hij zich met name bezig met defensie (personeel) en was hij lid van de commissie die onderzoek deed naar het beleid rond uitzending van militairen in vredesmissies.

Steef Weijers

VOP-lid en oud-Kamerlid Steef Wijers is op 27 mei 2021 in Ootmarsum overleden. Hij is twee periodes lid geweest van de Tweede Kamer, van 1970-1972 en 1975-1989. In de jaren daartussen was hij leraar maatschappijleer. Hij bekleedde dat Kamerlidmaatschap namens de KVP en het CDA. Hij was ook lid van Provinciale Staten van Overijssel, van 1973 tot 1978. Zijn wortels lagen in de katholieke vakbeweging. Hij was woordvoerder over sociale zaken, ambtenarenzaken, pensioenen en volksgezondheid. In 1982 was hij nauw betrokken bij het opstellen van de sociale paragraaf in het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers I. In 1986-1989 was Weijers ondervoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar bouwsubsidies. Hij is in Hillegom in de bollenstreek geboren in 1929. Niettemin stond hij bekend als een echte Twent. Na zijn Kamerlidmaatschap werd hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen en was hij actief in organisaties van ouderen. Steef Wijers is 91 geworden.

Ad de Jager

Op 18 mei is Ad de Jager overleden. Hij maakte deel uit van de Eerste Kamerfractie van de VVD van 1995-2003, waar hij hoofdzakelijk optrad als onderwijsdeskundige. Zijn loopbaan buiten het parlement begon  als leraar in het beroepsonderwijs. Hij was daarna onder meer onderwijsinspecteur, onderwijsadviseur op de Antillen en interim-directeur van het Rijksopleidingsinstituut. Hij werd 82 jaar.

Meindert Leerling

Op zondag 9 mei 2021 is Meindert Leerling overleden op de leeftijd van 85 jaar. De heer Leerling was van 1981 tot 1994 fractievoorzitter van de RPF in de Tweede Kamer. Vanaf 1985 was dat een eenmansfractie. De RPF was een voorloper van de ChristenUnie. Meindert Leerling was medeoprichter van de Evangelische Omroep.  

 Hans van Baalen

Hans van Baalen, oud-lid van de Tweede Kamer en het Europarlement, is op 29 april 2021 overleden op de leeftijd van 60 jaar. Van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 was hij lid van de Tweede Kamer en van 2009 tot 2019 lid van het Europees Parlement.
Hij richtte zich met name op buitenlandse zaken en defensie. In 2015 en later trad hij op als schaduwrapporteur met verslagen over de betrekkingen met China, Rusland, Oekraïne, het buitenland- en defensiebeleid en het nabuurschapsbeleid. Bekendheid verwierf hij onder meer toen hij in 2014 als Europarlementariër samen met partijleider Guy Verhofstadt zijn steun uitsprak aan pro-Europese demonstranten op het Maidanplein in Kiev (Oekraïne). Van 21 november 2015 tot zijn overlijden was Van Baalen partijvoorzitter van de ALDE (Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). In het juninummer 2021 van Nestor is een In Memoriam van Hans van Baalen opgenomen.