Overledenen

Piet Bukman

Op 16 maart 2022 is VOP-lid Piet Bukman (CDA) op 88-jarige leeftijd
overleden. Piet Bukman was afkomstig uit een tuindersgezin en maakte
carrière in de Christelijke Land- en Tuinbouwbond. In 1980 was hij de eerste
voorzitter van het CDA na de fusie van KVP, ARP en CHU. Als voorzitter trad
hij soms stevig op, om weerstand te bieden aan hen die aan de afzonderlijke
fusiepartijen vasthielden. In interviews noemde hij zichzelf wel de sergeant-
majoor van het CDA. In de periode 1980-1998 was hij Eerste Kamerlid,
minister voor Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris van Economische
Zaken (buitenlandse handel), minister van Landbouw en Tweede Kamerlid.
In die laatste hoedanigheid was hij van 1996 tot 1998 voorzitter van de
Tweede Kamer.

Clemens Cornielje
Op 63-jarige leeftijd is VOP-lid Clemens Cornielje overleden. Hij was voor de
VVD Tweede Kamerlid in de periode 1994-2005 en daarna bijna veertien jaar
Commissaris van de Koning(in) in Gelderland. Hij was al geruime tijd ziek,
ook tijdens zijn periode als CvdK. Clemens Cornielje was enige jaren
voorlichter van de Tweede Kamerfractie en werd als Kamerlid
onderwijswoordvoerder. Ook voerde hij het woord over veiligheid en justitie.
In de periode 1998-2002 was hij vicefractievoorzitter en verder was hij
voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Klaas Tuinstra

In Sint-Annaparochie is op 76-jarige leeftijd VOP-lid Klaas Tuinstra
overleden. Tuinstra was in de periode 1986-1994 lid van de Tweede Kamer
voor het CDA.
Vanaf 1986 hield hij zich in de Tweede Kamer vooral bezig met inkomens,
pensioenwetgeving, onderwijs en volksgezondheid.

Martha Vonk

Op 78-jarige leeftijd is op 11 maart jl. Martha Vonk overleden. Zij was vier
jaar Eerste Kamerlid voor de PvdA (1977-1981), met binnenlandse zaken en
maatschappelijk werk in haar portefeuille. In de PvdA was zij actief als
gewestelijk secretaris in Noord-Holland en Gelderland.

Gert Schutte

Op 82-jarige leeftijd is oud- Tweede Kamerlid en VOP-lid Gert Schutte overleden. Hij zat gedurende twintig jaar namens het GPV in de Kamer. Hij stond ook wel bekend als het staatsrechtelijke geweten van de Kamer, maar aan die titel had hij een hekel. Hij zei daarover: ,,Een geweten moet kunnen knagen, onrust teweegbrengen. Als het om die gewetensfunctie gaat, heeft élk kamerlid de plicht het de regering moeilijk te maken."

Gert Schutte werd geboren in Nieuwpoort in de Alblasserwaard in een kruideniersgezin. Daar begon ook zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. Via de gemeenteraad en de Staten van Utrecht  werd hij in 1981  politiek leider van het GPV. Hij was zes keer lijsttrekker.

Schutte was een politiek allrounder, met een voorkeur voor binnenlands bestuur en constitutionele zaken. Zo bracht hij met anderen een wijziging van de Enquêtewet tot stand.

Na zijn politieke loopbaan was hij  twaalf jaar lid van de Kiesraad en leidde hij onderzoek naar een fraudezaak in het hoger onderwijs.

Joop Worrell

Joop Worrell, oud-voorzitter van onze vereniging, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij zat vijftien jaar in de Tweede Kamer als lid van de PvdA-fractie. Het meest bekend werd hij door zijn grote inzet voor de belangen van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Hij hield zich ook bezig met sport, welzijn en onderwijs en was mede-initiatiefnemer van de Wet jeugdhulpverlening en de Kaderwet Volwasseneneducatie.

In het Nestornummer van september 2021 staat een interview met Joop Worrell. Dit interview is ook te vinden op deze site van de VOP via deze link.

Ed van Thijn

Op 87-jarige leeftijd is VOP-lid Ed van Thijn overleden.

Ed van Thijn is geboren op 16 augustus 1934 in Amsterdam. Als joodse jongen overleefde hij de bezetting. Dat inspireerde hem zijn hele leven om zich sterk te maken voor mensenrechten.

Ed van Thijn werkte in het begin van zijn carrière als medewerker van het wetenschappelijk instituut van de PvdA. Na raadslidmaatschap in Amsterdam werd hij in 1967 gekozen tot Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was fractievoorzitter tijdens het kabinet-Den Uyl en na de grote verkiezingsoverwinning van die partij in 1977 was hij onderhandelaar in de daaropvolgende formatie. Die formatie eindigde uiteindelijk in een kabinet CDA-VVD. In 1981 en 1994 werd hij minister van Binnenlandse Zaken, de tweede keer na het overlijden van minister Ien Dales.

In de periode 1983-1994 was hij een populaire burgemeester van Amsterdam. Ed van Thijn was lid van de Eerste Kamer van 1999 tot 2007. Daar was hij ondermeer betrokken bij het niet doorgaan van het voorstel voor de gekozen burgemeester.

Voor uitgebreide biografische gegevens, klik op deze link.

Bas van der Vlies

Bas van der Vlies, oud-partijleider en -fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, is overleden op 79-jarige leeftijd. Hij zat van 1981 tot en
met 2010 in de Tweede Kamer. Dat maakte hem een van de  langstzittende Kamerleden. Hij was politiek voorman van de SGP, en verwierf als nestor van de Tweede Kamer groot moreel gezag doordat hij zich ontwikkelde - ondanks de relatief geïsoleerde positie van zijn partij -  tot het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. Hij studeerde weg- en waterbouw, was werkzaam in het onderwijs en kwam in 1981, na ruim acht jaar Statenlid in Utrecht te zijn geweest, in de Kamer. Vanaf 1986 was hij fractievoorzitter en partijleider toen hij Henk van Rossum opvolgde. Van der Vlies gold vanaf 1986 als boegbeeld van de SGP. Hij was de eerste SGP-leider die met enige regelmaat op tv verscheen.

Elida Tuinstra

Op 90-jarige leeftijd is VOP-lid Elida Tuinstra overleden. Zij was van 1977-1986 Tweede Kamerlid voor D66 van 1991-1999 Eerste Kamerlid voor die partij.
Elida (Wessel-)Tuinstra vervulde een grote rol in de debatten over abortus en euthanasie in de jaren zeventig en tachtig. Zij diende daarover initiatiefwetsvoorstellen in. Andere onderwerpen waar zij bijdragen over leverde waren justitie, volksgezondheid, binnenlands bestuur, media en emancipatiebeleid.
Zij was voor haar Kamerlidmaatschap Statenlid in Zuid-Holland, ambtenaar op het ministerie van Onderwijs en docent in het hoger beroepsonderwijs. Zij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Pieter Beelaerts van Blokland

Op 22 september 2021 overleed VOP-lid jhr. drs. Pieter Beelaerts van Blokland. Hij was lid van de Tweede Kamer van 10 juni 1981 tot 9 september 1981 voor het CDA. Pieter Beelaerts van Blokland heeft een lange bestuurlijke carriere gehad voor en na zijn Kamerlidmaatschap. Hij was onder meer minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Van Agt I en later commissaris van de Koningin in Utrecht. Tijdens zijn ministerschap kregen de plannen voor groeisteden vorm. Ook voerde hij samen met minister De Ruiter een voorkeursrecht in voor gemeenten bij grondaankoop. Hij was oorspronkelijk afkomstig uit de CHU en maakte vooral carriere als burgemeester. Hij begon die loopbaan in het Zeeuwse Wolphaartsdijk en vervulde later posten in Vianen en Amstelveen. Na zijn ministerschap was hij burgemeester van Apeldoorn en later nog waarnemer in Hengelo (Ov.). Hij bereikte de leeftijd van 88 jaar.

Norbert Klein

VOP-lid en voormalig Tweede Kamerlid Norbert Klein is op 65-jarige leeftijd overleden. Van 2012 tot 2017 was hij Tweede Kamerlid. Hij begon als fractielid van 50Plus en vanaf 28 mei 2014 als onafhankelijk Kamerlid namens de fractie lid-Klein (aanvankelijk 50Plus/Klein). In de Kamer diende Norbert Klein initiatiefwetsvoorstellen in over het afschaffen van kieskringen en over de flexibilisering van het ouderdomspensioen. Daarnaast bracht hij een initiatiefnota uit over een onvoorwaardelijk basisinkomen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 deed hij mee als lijsttrekker van de Vrijzinnige Partij. Deze partij haalde echter geen zetels. Datzelfde gold voor Vrij en Sociaal Nederland (VSN) waarbij hij voor de Kamerverkiezingen van maart 2021 op de lijst stond. Voor zijn tijd in de Kamer was Norbert Klein gemeenteraadslid en zat hij voor de VVD in de Provinciale Staten van Gelderland.

Aarnout Loudon

Jhr. Mr. A.A. (Aarnout) Loudon is op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden in zijn woonplaats Den Haag. Loudon was van 1995 tot 1999 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hij was o.a. bestuursvoorzitter van chemieconcern Akzo Nobel en van 1996 tot 2006 voorzitter van de raad van commissarissen van de bank ABN Amro. Ook is hij bestuurder geweest bij onder meer werkgeversorganisatie VNO, olie- en gasconcern Shell, het Concertgebouw en de Vereniging Rembrandt.

Marie-Louise Bemelmans-Videc

Op 74-jarige leeftijd is Marie-Louise Bemelmans-Videc overleden. Zij was van 8 juni 1999 tot 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Zij was onder andere woordvoerster binnenlandse zaken en sprak over Europese samenwerking Voor haar periode in de Eerste Kamer werkte Marie Louise Bemelmans-Videc als adviseur voor de Algemene Rekenkamer. Deze functie combineerde zij met haar hoogleraarschap bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Joris Schouten

Op 3 juli 2021 is Joris Schouten overleden op 94-jarige leeftijd. Hij was negen jaar Eerste Kamerlid voor het CDA en kreeg bekendheid als bestuurder van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond en van zijn radiopraatjes voor de KRO. Hij hield zich vooral met landbouw bezig en daarnaast voerde hij geregeld het woord over waterstaat en Koninkrijksaangelegenheden.

Eric Balemans

Op 2 juli 2021 is op 59-jarige leeftijd Eric Balemans overleden. Hij was twee periodes (1998-2002 en 2003-2006) Tweede Kamerlid voor de VVD. Daarna was hij Statenlid in Utrecht, wethouder van Stichtse Vecht en sinds januari 2021 in Wijk bij Duurstede. Als Tweede Kamerlid hield hij zich met name bezig met defensie (personeel) en was hij lid van de commissie die onderzoek deed naar het beleid rond uitzending van militairen in vredesmissies.

Steef Weijers

VOP-lid en oud-Kamerlid Steef Wijers is op 27 mei 2021 in Ootmarsum overleden. Hij is twee periodes lid geweest van de Tweede Kamer, van 1970-1972 en 1975-1989. In de jaren daartussen was hij leraar maatschappijleer. Hij bekleedde dat Kamerlidmaatschap namens de KVP en het CDA. Hij was ook lid van Provinciale Staten van Overijssel, van 1973 tot 1978. Zijn wortels lagen in de katholieke vakbeweging. Hij was woordvoerder over sociale zaken, ambtenarenzaken, pensioenen en volksgezondheid. In 1982 was hij nauw betrokken bij het opstellen van de sociale paragraaf in het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers I. In 1986-1989 was Weijers ondervoorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar bouwsubsidies. Hij is in Hillegom in de bollenstreek geboren in 1929. Niettemin stond hij bekend als een echte Twent. Na zijn Kamerlidmaatschap werd hij voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen en was hij actief in organisaties van ouderen. Steef Wijers is 91 geworden.

Ad de Jager

Op 18 mei is Ad de Jager overleden. Hij maakte deel uit van de Eerste Kamerfractie van de VVD van 1995-2003, waar hij hoofdzakelijk optrad als onderwijsdeskundige. Zijn loopbaan buiten het parlement begon  als leraar in het beroepsonderwijs. Hij was daarna onder meer onderwijsinspecteur, onderwijsadviseur op de Antillen en interim-directeur van het Rijksopleidingsinstituut. Hij werd 82 jaar.

Meindert Leerling

Op zondag 9 mei 2021 is Meindert Leerling overleden op de leeftijd van 85 jaar. De heer Leerling was van 1981 tot 1994 fractievoorzitter van de RPF in de Tweede Kamer. Vanaf 1985 was dat een eenmansfractie. De RPF was een voorloper van de ChristenUnie. Meindert Leerling was medeoprichter van de Evangelische Omroep.  

 Hans van Baalen

Hans van Baalen, oud-lid van de Tweede Kamer en het Europarlement is op 29 april 2021 overleden op de leeftijd van 60 jaar. Van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 was hij lid van de Tweede Kamer en van 2009 tot 2019 lid van het Europees Parlement.
Hij richtte zich met name op buitenlandse zaken en defensie. In 2015 en later trad hij op als schaduwrapporteur met verslagen over de betrekkingen met China, Rusland, Oekraïne, het buitenlands- en defensiebeleid en het nabuurschapsbeleid. Bekendheid verwierf hij onder meer toen hij in 2014 als Europarlementariër samen met partijleider Guy Verhofstadt zijn steun uitsprak aan pro-Europese demonstranten op het Maidanplein in Kiev (Oekraïne). Van 21 november 2015 tot zijn overlijden was Van Baalen partijvoorzitter van de ALDE (Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa). In het juninummer 2021 van Nestor is een In Memoriam van Hans van Baalen opgenomen.